HairBrush for Immersive Data-Driven Hair Modeling

Jun Xing, Koki Nagano, Weikai Chen, Haotian Xu, Li-Yi Wei, Yajie Zhao, Jingwan Lu, Byungmoon Kim, Hao Li

SIGGRAPH 2019 Real-time Live and UIST 2019

Available information

video (youtube) RTL (youtube) paper